• Faclair.lgbt

    Chaidh Faclair nan Gèidheal ùrachadh le URL ùr snasail – faclair.lgbt – agus faodar a rannsachadh a-nis! Tha e fhathast ri lorg air làrach-lìn a’ Ghèidheil Ùire cuideachd.

  • Faclair nan Gèidheal 2.0 air a chur air bhog

    Tha mi air leth toilichte Faclair nan Gèidheal 2.0 a cho-roinneadh leibh. A bharrachd air tuilleadh briathrachais Ghàidhlig tha mi cuideachd air a bhith trang briathrachas Gaeilge a chur ris!