Faclair.lgbt

Chaidh Faclair nan Gèidheal ùrachadh le URL ùr snasail – faclair.lgbt – agus faodar a rannsachadh a-nis! Tha e fhathast ri lorg air làrach-lìn a’ Ghèidheil Ùire cuideachd.